محافظ جان

معرفی 5 برند ایرانی محافظ جان در حد خارجی ها

کلید محافظ جان، یک دستگاه الکتریکی است که با تفکیک جریان رفت و برگشت در سیم  ها، مدار را قطع می  کند. اینجاست که وجود جریان نشتی می  تواند خطرات جدی ای ایجاد کند. به عنوان مثال، وقتی که بدنهٔ یکی از دستگاه  های الکتریکی با زمین متصل است، جریان الکتریکی از سیم فاز به […]