فیوز مینیاتوری گاسیا

مینیاتوری های 2 پل گاسیا

فیوزهای مینیاتوری نیز یکی دیگراز وسایلی هستند که جهت حفاظت از وسایل الکتریکی طراحی و تولید شده اند. نحوه عملکرد فیوزهای مینیاتوری به این صورت بوده که در صورت جریان اضافی عکس العملی را از خود نشان داده و مدار الکتریکی را به صورت کامل قطع خواهد  کرد. فرض کنید که فیوزهای مینیاتوری وجود نداشته […]