فیوز مینیاتوری

انواع فیوز مینیاتوری تک فاز

از فیوزهای مینیاتوری به عنوان فیوز محافظ جان نیز می توان یاد کرد که از لوازم مهم و کاربردی در صنعت الکتریکی است و اغلب در سیم کشی ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد. حساسیت کلید محافظ جان در برابر جریانات اضافی بسیار بالاست و در صورت احساس چنین اتفاقاتی به طور صحیح وارد عمل شده […]