اینورتر | دستگاه جوشکاری

خرید مستقیم انواع اینورتر جوشکاری

قدمت و تاریخ جوشکاری را  می توان به قرن ها قبل ردیابی کرد و نیز سابقه ای طولانی مانند سایر صنایع کاربردی دارد. گلاکوس از شهر خیوس خود جوشکاری آهن ب را ه گفته ی یک مورخ در یونان باستان، اختراع کرد. جوشکاری قوس الکتریکی در سال های بعد یک روسی و یک لهستانی با […]