فیوز مینیاتوری کلید اتوماتیک

تفاوت کلید اتوماتیک و مینیاتوری

همانطور که می دانید جریانی که امروزه در خانه های ما وجود دارد و ما از آن استفاده می کنیم از طرق ابزار هایی محدود می شوند، مثل کلید ها و فیوز ها که یک استفاده عمومی از آن ها می شود و هر دو آن ها را بر حسب آمپر اندازه گیری می کنند […]