راهنمای خرید فیوز

جدول انتخاب فیوز

  مقررات مربوط به بررسی جدول انتخاب فیوز هر سیم غیر زمینی را به جز سیم هایی که در مدار راه اندازی موتور قرار دارند، ملزم می کنند که دارای حفاظت مدار باشند. بسیاری از تاسیسات DC به جای قطع کننده مدار، از فیوز استفاده می کنند. انتخاب صحیح آمپر فیوز و بهترین نگهدارنده فیوز […]